Küresel Akıl Derneği Tüzüğü

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Yasalar ve tüzükte yer alan hükümler doğrultusunda çalışmaların yapılması amacıyla “KÜRESEL AKIL DERNEĞİ” adı altında bir dernek kurulmuştur. Dernek merkezi İstanbul’dur. Bu dernek gerekli görülen hallerde yasalar doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında şube, irtibat bürosu, temsilcilik, büro ve iktisadi işletme kurulmasında yetkilidir. Yurt dışında açılacak kurumlarda ve yurt dışı kurumlarla yapılacak birlikteliklerde ulusal dil İngilizce kullanılarak “GLOBAL MIND ASSOCIATION” adını alacaktır. Yönetim Kurulu bu doğrultuda yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi kaydı ile dernek merkezinin adresini değiştirilebilir.

Madde 2: Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

2.1. Derneğin Amacı:

2.1.1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı kalarak, geleceğimizin temelleri olan çocuklarımızın/gençlerimizin bilime teşvik edilmesi ve gelişmesi adına, teknolojik imkânlardan yararlanarak proje odaklı düşünen, sorgulayan ve üreten nesiller yetiştirmek.
2.1.2. Gelecek nesillerimizin dışında mevcut toplumumuzda yer alan bireylerimizin kadın-erkek gözetmeksizin gelişen ve sürekli değişen dünyamız da teknolojik çağının terminolojisine ait kavramları öğrenmelerini sağlamak.
2.1.3. Bu kavramlardan faydalanmaları adına, toplumsal çalışmalar yürüterek farkındalık yaratmak.
2.1.4. Dijital dönüşüme entegrasyonlarını kısa süre içerisinde gerçekleştirerek bilinçli toplum bireylerini oluşturmak.
2.1.5. Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 konularında entelektüel birikime sahip, kültürler arası empati kurabilen, insiyatif alabilen, olaylara ve sorunlara proaktif yaklaşabilen, teknoloji okur yazarı, bilgi ve iletişim okuryazarı, çeşitliliklere tutkulu katılım ve esneklik gösterebilen, zihinsel dayanıklı (zihni berrak), dünyanın herhangi bir yerinde güvenle çalışabilecek, karar alma yetkinliğine, kozmopolit bakış açısına ve küresel iş anlayışına sahip, kendine güvenen “Küresel Akıl Liderleri” oluşturmak.
2.1.6. Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülke tarafından, yoksulluğu ortadan kaldırmak, dünya gezegenini korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak üzere belirlenen ve Ocak 2016’da yürürlüğe giren, Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapmak.

2.2. Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

2.2.1. Derneğin amacına ve ilkelerine katkı sağlayacak kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, akademik kuruluşlar, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve bu alanda yer alan bireyler ile koordineli olarak planlı proje odaklı çalışmalar yapmak,
2.2.2. Amaç doğrultusunda yapılan çalışmalarda kamuoyunu ve üyeleri bilgilendirmek için her türlü toplantı, panel, açık oturum, seminer, konferans bilimsel ve sanatsal toplantılar, turnuva ve yarışmalar, temsil, yurtiçi ve yurt dışı geziler ve fuarlar, sergiler, geceler, yemekli toplantılar, konser, festival, şenlik ve diğer gösteriler ve etkinlikleri düzenlemek,
2.2.3. Derneğin amacı doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştirilmesi konusunda yurt içi ve yurt dışı inceleme, araştırma ve geliştirme konusunda çalışmalar yapmak ve bununla ilgili bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalar doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
2.2.4. Amacın ulaşılması adına eğitim-öğretim, bilim, teknoloji, kültür, sanat, spor ve benzeri konularda faaliyet sahalarının açılması ve bunlarla ilgili turnuvalar, yarışmalar, kamp, gezi, kulüp ve kursların açılmasını ve fiilen gerçekleştirilmesini sağlamak,
2.2.5. Mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
2.2.6. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
2.2.7. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
2.2.8. Gerek görülmesi durumunda mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli izinler alınarak, yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak ya da kurulu bir federasyona katılmak, dernek bünyesinde kurulabilecek tesisler kurmak,
2.2.9. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek, vakıf ve/veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
2.2.10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
2.2.11. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle ve/veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak ya da var olan platformlara katılmak,
2.2.12. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
2.2.13. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

2.3. Derneğin Faaliyet Alanı: Dernek, tüzükte belirtilen amaçlara yönelik alan/alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Madde 3: Üyelik İşlemleri

3.1. Üye Tanımı: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek faaliyetlerinde üyelerin dışında resmi olarak kaydı bulunmayan gönüllülerinde rol alması söz konusudur.

3.2. Üyelik Başvurusu: Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Yönetim Kurulu üyelik reddi için gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok 30 (otuz) gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

3.3. Üyelikten Çıkma: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

3.4. Üyelikten Çıkarılma:
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;
• Dernek tüzüğüne ve iş ahlakı ilkelerine aykırı davranışlarda bulunmak,
• Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
• Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 6 (altı) ay içinde ödememek,
• Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
• Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde merkez yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez. Aynı durumdaki şube üyeleri için şube yönetim kurulu gerekçeleri ile birlikte merkez yönetim kuruluna başvuruda bulunur. Talebin uygun görülmesi halinde ilgili prosedür uygulanır.

Madde 4: Dernek Organları
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
• Genel Kurul
• Yönetim Kurulu
• Denetim Kurulu
Dernek, şubelerinin açılması durumunda aynı hiyerarşik düzen yer alacaktır. Bu durumda yer alan yapıların (Dernek Organların) başına “Merkez/Şube” ibareleri ile dile getirilecektir.

4.1. Genel Kurulun Şekli, Toplanma Şekli ve Zamanı, Oy Kullanma ve Karar Alma, Görev ve Yetkileri:

4.1.1. Genel Kurulun Şekli; Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

4.1.2. Toplanma Şekli ve Zamanı;

Genel Kurul;
• Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
• Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

4.1.3. Oy Kullanma ve Karar Alma;

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

4.1.4. Görev ve Yetkileri;

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
• Dernek organlarının seçilmesi,
• Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
• Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
• Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
• Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
• Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
• Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması ve var olan mali kaynakların ne yönde kullanacağı hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
• Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
• Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
• Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
• Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
• Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
• Derneğin vakıf kurması,
• Derneğin fesih edilmesi,
• Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
• Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
• Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

4.2. Yönetim Kurulun Şekli, Görev ve Yetkileri:

4.2.1. Yönetim Kurulu Şekli;

Yönetim kurulu 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Kişiler tekrar bu göreve seçilebilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

4.2.2. Görev ve Yetkileri;

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
• Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
• Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
• Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
• Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
• Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
• Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
• Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
• Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
• Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
• Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
• Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
• Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
• Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

4.3. Denetim Kurulun Şekli, Görev ve Yetkileri :

4.3.1. Denetim Kurulu Şekli;

Denetim kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

4.3.2. Görev ve Yetkileri;

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Madde 5: Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

  1. Üye Aidatı: Merkez Üyelik aidatı Merkez Genel Kurul’da belirlenir, Belirlenen tutar Yönetim Kurulunca tahsil edilir.
  2. Şube Ödeneği: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
  3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
  4. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, fuar, temsil, konser, spor yarışması, bilimsel yarışmalar ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
  5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
  6. Derneğe yaptığı ekinlik ya da faaliyetlerdeki sponsorluklardan gelen gelirler,
  7. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
  8. Kamu Kurumları, Ajanslar, Avrupa Birliği, Yurtiçi ve yurtdışı hibe veren Sivil Toplum Kuruluşları ve bunların türevleri aracılığı ile ayni ya da nakdi gelirler,
  9. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
  10. Diğer gelirler.

Madde 6: Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri

Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak dernek defter ve kayıtları tutulur. Bu defterler yine yönetmeliğe uygun olarak tasdiklenerek kullanıma hazır hale getirilir.

Madde 7: Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 8: Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 9: Şube İş ve İşlemleri

9.1. Şube Kuruluşu : Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

9.2. Şubelerin Görev ve Yetkileri : Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

9.3. Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler : Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’ dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’ de de uygulanır.

9.4. Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği :

Şubeler, şube genel kurul olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Mart ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Şubeler, şube genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 (otuz) gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her 20 (yirmi) üye için 1 (bir), arta kalan üye sayısı 10‘ dan fazla ise bu üyeler içinde 1 (bir) olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Madde 10: Temsilcilik Açma

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Madde 11: İktisadi İşletme Açma

Dernek, genel kurur kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre iktisadi işletme kurabilir.

Madde 12: Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 13: Dernek Feshi ve Tasfiye Şekli

13.1. Dernek Feshi:

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

13.2. Tasfiye Şekli :

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Küresel Akıl Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 (üç) ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun 7 (yedi) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 (beş) yıldır.

Madde 14: Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1: Dernek Kurucuları ve Üyelikleri

Bir sonraki yönetim kurulu seçimleri olana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan kuruculardan oluşan yönetim kurulu üyelikleri aşağıda belirtilmiştir.

Burhan Şengün – Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Kemal Mutlu – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Gülsüm Yaşar – Yönetim Kurulu Üyesi – Sekreter
Sevgi Özkan Sakın – Yönetim Kurulu Üyesi – Sayman
Oğuz Kasap – Yönetim Kurulu Üyesi
Cevdet Hakan Arıkan – Yönetim Kurulu Üyesi
Ece Akın Bakanay – Yönetim Kurulu Üyesi

Bu tüzük 14 (ondört) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.